รูปภาพทิวทัศน์

ลานโบราณ

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

老院子01.jpg

ลานโบราณห่างจากทางตะวันออกสะพานใหญ่ อ่าวหลูเฉอ เขตตัวเมืองจางเจียเจ้200เมตร สร้างขึ้นเมื่อชิ่งลี่ปีที่สี่ จักรพรรดิซ่งหยืนจองแห่งราชวงศ์ซ่ง(ปีค.ศ.1045) สร้างขึ้นใหม่เมื่อต้นปีจักรพรรดิยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง(ปีค.ศ.1723) เป็นสถาปัตยกรรมเผ่าถู่เจียแบบบ้านสื้อเหอย่วนซึ่งมีผนังหรือห้องเรียบเรียงอยู่ทั้งสี่ด้านและมีหน้าต่างอยู่ตรงกลาง ปัจจุบันนี้   มีห้องเหลืออยู่30กว่าห้อง  เนื้อที่4800ตารางเมตร  เป็นแค่หนึ่งในแปดของสมัยก่อน เป็นซากบ้านเรือนเผ่าถู่เจียของต้าเซียงซีที่ตกทอดมา

 1/10    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

ก่อน:สวนถู่เจีย
ภายใต้:เมืองต้ายง

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous