วัฒนธรรมและประเพณี

การฉลองปีใหม่ของชาวถู่เจีย

แหล่งที่มา:เว็บไซต์ข่าวสารของจางเจียเจ้ผู้เขียน: อ่าน:

土家族丧舞1.jpg

 

土家族丧舞2.jpg

 

 ชาวถู่เจียจะฉลองวันปีใหม่ปีละ๓ครั้ง  ในวันที่29(หรือ28)เดือนสิบสอง ชาวถู่เจียจะฉลองปีใหม่“ก้อก่านเหนียน”      วันที่25เดือนมิถุนายน(ปฏิทินจันทรคติจีน)เป็นวันปีใหม่เดือนมิถุนายน   วันที่๑เดือนตุลาคมเป็นวันปีใหม่เดือนตุลาคม   ในคืน“ก้อก่านเหนียน”    ชาวถู่เจียทั้งหมู่บ้านจะมีการจุดไฟแค้มป์และเต้นรำแกว่งมือรอบๆกองไฟไปพร้อมๆกัน และร้องเพลงปีใหม่ไปด้วย   ความเป็นมาของวันปีใหม่เดือนมิถุนายนคือ ชาวถู่เจียเคยมีการอพยพที่สำคัญ  ในเวลาวันที่25เดือนมิถุนายนเป็นวันการอพยพสำเร็จ  ในวันนี้ชาวถู่เจียจะมีการฆ่าวัวเพื่อบูชาเทพเจ้า จึงก่อให้เกิดเป็นประเพณีวันปีใหม่เดือนมิถุนายนขึ้นมา   วันปีใหม่เดือนตุลาคมได้เก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังจากการอพยพของชาวถู่เจีย  ในเวลาวันที่1 เดือนตุลาคม ชาวถู่เจียจะมีกิจกรรมฉลองกัน  เยี่ยมญาติอวยพรกัน   ฉลองวันปีใหม่เดือนตุลาคม

ก่อน:งานวัดเซียงซ
ภายใต้:ข้อต้องห้ามของจางเจียเจ

Comment A total of comments
Name: Address:
Key : Anonymous